Toteuttamalla arvoja tarkoitusta elämään

Arvojen toteuttamisen kautta tarkoitukselliseen elämään

Pelkkä myönteinen asenne jotakin arvoa kohtaan ei ole riittävää, vaan tärkeää on nimenomaan toteuttaa arvon osoittamia tehtäviä eli antautua johonkin konkreettiseen tehtävään (Frankl 1986a: 24). Logoterapian mukaan löytämällä vastuuntunnon arvojen toteuttamiseen, löytää samalla tarkoituksellisen elämän.

Yksilöllisten arvojen toteuttaminen antaa voimavaroja yksilön itsenäistymisprosessiin ja hyvään oman arvon tunteeseen. Yhteisöllisten arvojen merkityksen oivaltaminen ja sisäistäminen edesauttaa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen kokemista. Näiden taitojen avulla ihminen voi kokea elämänsä mielekkääksi ja tarkoituksenmukaiseksi. (Jaari 2004:277)

Frankl (1982: 101) korostaa logoterapiassaan ihmisen vastuuta arvojen toteuttamisessa. Arvon ja käyttäytymisen välillä on yhteys. Mitä korkeammalla arvohierarkiassa jonkin arvo on, sitä useampia arvon osoittamia tekoja henkilö suorittaa. Arvo toimii motiivina konkreettiseen toimintaan. (Puohiniemi 2002: 218-219). Logoterapiassa elämän tarkoitus liittyykin kiinteästi arvojen toteuttamiseen.

Franklin mukaan kolme tärkeintä tapaa, joilla ihminen voi löytää tarkoituksen elämälleen ja toteuttaa arvojaan ovat luovat arvot, elämysarvot ja asennearvot. Luovilla arvoilla tarkoitetaan kaikkea sitä mitä ihminen voi antaa maailmalle omina aikaansaannoksinaan eli tekemällä. Elämys arvot ovat taas mitä ihminen saa maailmalta kohtaamisina tai kokemuksina. Asenne arvot puolestaan toteutetaan asennoitumalla. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisen asennoitumista erilaisiin elämän tilanteisiin, joita hän ei voi muuttaa tai johon hän ei vaikuttaa. Asenne arvolla tarkoitetaan sitä, millaisen asenteen ihminen omaksuu elämän tuomia haasteita kohtaan. (Frankl 2008: 79-80)

Franklin arvojen kolmijako pyrkii osoittamaan, miten arvot ovat laaja-alaisia ja miten ihmisen tulisi toteuttaa niitä monipuolisesti. Arvomaailman liiallinen kapeus saattaa aiheuttaa ihmiselle esimerkiksi muuttuneessa elämäntilanteessa kriisin. Hän ei huomaa niitä arvomahdollisuuksia, joita hänellä ehkä vielä olisi jäljellä. Pykäläisen mukaan juuri tämän takia olisi tärkeää kasvattaa lapsia, niin kotona kuin koulussa, jokaisen kolmen arvon eli luovan arvon, elämys arvon ja asennearvon monipuoliseen kokemiseen. (Pykäläinen 2004: 90)

Arvotesti sallii omien arvojen miettimisen ja juuri itselle tärkeimpien arvostuksien poimimisen, minkä lisäksi olemme laittaneet tehtäväksi miettiä, miten kukin voi toteuttaa ja todeksi elää valitsemiaan arvojaan käytännössä. Täten pääsemme Timo Purjon havainnollistaman arvojen hierarkkisuuden kaavion mukaiseen ”tehtävien” miettimiseen. ( Kuva 1. )

 

Purjon kaavio arvojen, arvostusten ja elämäntehtävien hierarkkisuudesta (Purjo, 2014: 67). Kaavio osoittaa miten ihmisen arvostuksien takaa löytyy universaali arvo. Lisäksi kaaviosta nähdään miten ihmisen oma arvostus osoittaa hänelle tehtäviä, joita hänen tulee toteuttaa konkreettisesti käytännössä elääkseen arvojansa todeksi. Arvotestimme yhtenä tehtävänä on miettiä sitä, miten testin tekijä pystyy täyttämään valitsemiensa arvojensa osoittamia tehtäviä monipuolisesti sekä luovien arvojen, elämys arvojen että asennearvojen mukaisesti. Toisin sanoen miten hän pystyy toteuttamaan arvon osoittamia tehtäviä elämässään tekemällä, vastaanottamalla ja kokemalla tai asennoitumalla.

 

Edelliset sivut:   Mikä on arvo?    |   Omien arvojen tiedostamisen merkitys

Mainokset