Omien arvojen tiedostamisen merkitys

Päivittäin ihmiset tekevät valintoja eri mahdollisuuksien väliltä. Ihmisen on kyettävä erottelemaan mikä on merkityksellistä ja oleellisinta voidakseen tehdä valinnan sekä pystyäkseen seisomaan sen takana. Kyse on sen pohtimisesta, millaisia tarkoituksia kohti tahtoo elämässään pyrkiä ja millaiseksi tahtoo elämänsä ja itsensä kehittyä. (Purjo 2014: 102, 64).

Ihmisellä ei ole suunnannäyttäjiä elämänsä valinnoille, mikäli hän ei ole sisäistänyt mikä on hänelle elämän arvoa lisäävää, ylläpitävää tai peräti hävittävää. Ihmisen on siis omistettava itselleen arvoja voidakseen löytää suunnannäyttäjiä omaan ja toisten hyvään elämään sekä yhteiseen hyvään. Purjo (2014: 40) on määritellyt elämän tarkoituksen seuraavanlaisesti: ”Elämän tarkoitus on lisätä elämän arvoa sekä yksilön itsensä että koko ihmiskunnan kannalta”. Elämän tarkoituksen ja päämäärän löytämisen kautta voi kokea sivuvaikutuksena myös onnellisuutta, jota tänä päivänä moni peräänkuuluttaa ja etsii.

Valtiotieteen tohtori Martti Puohiniemi (2002: 347) on tutkinut vuosikymmeniä arvoja sekä asenteita ja toteaa, että jos nuori jää vaille arvokasvatusta, tulee tämä väistämättä näkymään myöhemmin itsekkyytenä sekä omaan mielihyvään ja uusien virikkeiden jatkuvaan etsimiseen keskittymisenä.

Logoterapian mukaan mitä enemmän itsensä toteuttaminen ja onnellisuus ovat itse päämääriä, sitä vaikeampi niitä on tavoittaa (Frankl 1980: 34). Elämässä on ”vaikutuksia”, joita voidaan kokea vasta sitten omassa elämässä, kun niitä ei tieten tahtoen tavoitella (Frankl 1986a: 34). Logoterapeuttisen ajattelun mukaan myös elämän tarkoitus täyttyy siinä vaiheessa, kun ihminen lakkaa tuijottamasta itseään ja ottaa vastuun tehtävän toteuttamisesta ja omistautuu kaikella energiallaan tämän arvon osoittaman tehtävän toteuttamiseen.

Logoterapian tärkeimpiä tehtäviä on ihmisen elämän tarkoituksen mukaisuuden löytäminen (Frankl 1986a: 49). Logoterapian avulla autetaan ihmistä huomaamaan omassa elämässä mahdollisuuksia, joiden avulla voi löytää keskeiset arvot (tai laajentaa omaa arvomaailmaansa). Ihminen oppii tekemään arvovalintoja ja laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen alkaen näin kokemaan elämän taas merkityksellisenä. Elämän tarkoituksellisuuden kokeminen muodostuu usein pienistä ”hetken tarkoituksista” eli pienistä tehtävistä, joiden suorittaminen tarjoaa ihmiselle tarkoituksen kokemuksen (Pykäläinen 2004:202).

On tärkeää, että ihminen kokee elämänsä merkitykselliseksi, sillä elämän kokeminen tarkoituksettomana heikentää myös ihmisen itsetuntoa. Aini Jaarin väitöskirjan ”Itsetunto, elämänhallinta ja arvot” sisältämän tutkimuksen mukaan suomalaisten itsetuntoa heikentävät nimenomaan elämän tarkoituksettomuuden, irrallisuuden sekä ajelehtimisen tunne. Riittävän vahva itsetunto on tärkeä, sillä se auttaa löytämään keinoja vastoinkäymisistä selviämiseen sekä elämäntilanteiden tärkeisiin ratkaisuihin. (Jaari 2004: 278,286).

Toteuttamalla arvoja tarkoitusta elämään

 

Mainokset