Arvon määrittely ja merkitys

Arvo on käsitys tavoiteltavasta ja haluttavasta fyysisestä tai abstraktista objektista tai asiantilasta.” –Wikipedia

 

Miksi arvoista on tärkeä keskustella?

Arvoista on keskusteltu jo tuhansia vuosia, eikä keskustelu ja pohdinta tule tulevaisuudessa ainakaan vähentymään. Erilaiset yhteisöt, organisaatiot ja työpaikat kuten koulut määrittelevät itse omat arvonsa, sillä arvot muodostavat toiminnan perustan. Logoterapia, yksi kolmesta wieniläisestä psykoterapiasuunnasta keskittyy auttamaan ihmisiä löytämään tarkoituksen elämälleen. Omien arvojen tunnistaminen ja niiden todeksi eläminen on logoterapian mukaan oleellista elämän tarkoituksellisuuden kokemisessa. Ihmisten henkilökohtaisten arvostuksien tunnistaminen on vaikeutunut muun muassa traditioiden katoamisen ja omien vaistojen heikentymisen myötä. Vaistot ja traditiot eivät enää kerro ihmiselle miten hänen tulisi toimia tai tehdä. Logoterapian yksi tavoite onkin johdattaa ihminen jälleen tietoiseksi vastuullisuudestaan, olemisestaan ja oman aidon omantunnon kuulemisestaan. (Frankl 1983:19,307) Omaan olemiseemme liittyy muun muassa erilaisten valintojen tekoa. Arvojen ohjatessa ihmisten valintoja, on niiden tietoiseksi tekeminen tärkeää. Voihan olla niinkin, että nykypäivän kiireinen elämänrytmi on sokeuttanut ihmisen toimimaan eri tavoin mitä hänen perimmäiset arvonsa osoittaisivat. Tällöin voi seurauksena olla logoterapian mukaan esimerkiksi turhautuminen ja elämän kokeminen tarkoituksettomana.

Arvojen tunnistaminen on monivaiheinen, aikaa ja syvällistä itsetutkiskelua vaativa prosessi. Erityisesti omien piiloarvojen tunnistaminen on monesti työlästä. Halusimmekin luoda testin, jolla pääsee helpommin alkuun omien arvojen pohdinnassa. Testi on lyhyt sekä nopea tehdä (liite 1). Se toimii asiaan liittyvänä orientoivana ja helppona tehtävänä. Testi sopii ihmiselle, joka haluaa aloittaa omien arvojensa kirkastamisen.

 

Arvon ja arvostuksen määrittelyä

 

Ihmisen arvot ovat yksilön toiminnan perusta, sillä arvot ohjaavat ihmisen tekemiä valintoja (Helkama ym. 1998: 181, Purjo 2014: 11). Arvo ja arvostukset ovat käsitteinä syytä pitää erillään. Arvot ovat jollain tavalla hyvää elämää edistäviä. Ne ovat yleisinhimillisesti päteviä eli universaaleja. Arvo on olemassa maailmassa jokaiselle ihmiselle riippumatta siitä, arvostaako yksittäinen ihminen sitä. Arvon edellytetään olevan itseisarvo. Se tarkoittaa arvon olevan jo itsessään arvokas, eikä sen kautta tarvitse saavuttaa mitään muuta. (Purjo 2014: 40, 42) Esimerkiksi työ ei voi olla itseisarvo, sillä se voi toimia vain välineenä jonkin henkisen arvon saavuttamiseen. Työn ja vaivan pitäminen itsessään elämän sisältönä on yhtä virheellistä, kuin pitää mitä tahansa välinettä tärkeämpänä kuin mitä sillä saavutetaan (Solasaari 2003: 159).

Käsite arvostus on puolestaan subjektiivinen, eli arvostukset ovat henkilökohtaisia. Ihmiselle jokin arvo voi olla arvo ainoastaan silloin kun hän kokee henkilökohtaisesti itse sen arvoksi. On siis huomioitava, että objektiiviset arvot eivät perustu ihmisten henkilökohtaiseen arvostamiseen. Arvo on olemassa arvona vaikka tietty yksilö ei sitä henkilökohtaisesti arvostaisikaan. (Purjo 2014: 43)

Tutkija Shalom Schwartzluokittelee arvot kymmeneen eri arvotyyppiin.

Ensimmäinen arvotyyppi on ”valta” eli yhteiskunnallinen asema ja arvostus, ihmisten resurssien hallitseminen. Valtaa voi edustaa varakkuus, yhteiskunnallinen valta, arvovalta tai julkisen kuvan säilyttäminen.

”Suoriutuminen” on puolestaan arvo, jolla tarkoitetaan esimerkiksi henkilökohtaista menestystä osoittamalla pätevyyttä sosiaalisten mittapuiden mukaan. Näitä voivat olla kunnianhimo, vaikutusvalta, kyvykkyys, menestys ja älykkyys.

”Mielihyvällä” tarkoitetaan arvoa, joka esiintyy omakohtaisena mielihyvänä ja aistinautintona, elämästä nauttimisena.

”Virikkeisyys” arvotyyppi voidaan määritellä jännityksenä, uutuudet ja haasteet elämässä, jännittävänä elämänä, monipuolisena elämänä tai uskaliaisuutena.

”Itseohjautuvuus” voidaan määritellä itsenäisenä ajatteluna ja toimintojen valitsemisena, luomisena, tutkimisena, luovuutena, vapautena, omien tavoitteiden valitsemisena, uteliaisuutena, riippumattomuutena, itsekunnioituksena.

”universalismi” käsittää sisälleen kaikkien ihmisten hyvinvoinnin ja luonnon ymmärtämisen, arvostamisen, suvaitsemisen ja suojelemisen. Universalismiin kuuluu käsitteet tasa-arvo, maailmanrauha, yhteys luontoon, viisaus, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, laajakatseisuus, ympäristön suojeleminen, sisäinen tasapaino sekä luonnon ja taiteen kauneus.

”Hyväntahtoisuus” määritellään sellaisten ihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisenä, joiden kanssa ollaan usein henkilökohtaisessa kontaktissa. Rehellisyys, avuliaisuus, vastuullisuus, uskollisuus, anteeksiantavaisuus, kypsä rakkaus ja tosi rakkaus kuuluvat tähän arvotyyppiin.

”Perinteet” arvotyyppi sisällyttää kulttuuriperinteiden ja uskonnon välittämisen, tapojen ja aatteiden kunnioittamisen, niihin sitoutumisen ja niiden hyväksymisen. Myös perinteiden kunnioitus, nöyryys, oman elämänosan hyväksyminen, kohtuullisuus ja hartaus kuuluvat tähän arvotyyppiin.

”Yhdenmukaisuus” eli sellaisten tekojen, taipumusten ja impulssien hillintä, jotka häiritsevät tai vahingoittavat toisia ja rikkovat sosiaalisia odotuksia tai normeja (tottelevaisuus, itsekuri, kohteliaisuus, vanhempien ja vanhojen ihmisten kunnioittaminen).

”Turvallisuus” arvotyyppi määritellään Helkaman (2015: 1) mukaan yhteiskunnan ja oman turvallisuuden suhteeksi, sopusointuun ja vakauteen, yhteiskunnalliseen järjestykseen, kansallinen turvallisuuteen, perheen turvallisuuteen, palvelusten vastavuoroisuuteen, puhtauteen, terveyteen ja yhteenkuuluvuuden tunteeseen. Ihmisen pohtiessa arvostuksiaan tulisi kiinnittää huomiota myös arvojen takana oleviin universaaleihin arvoihin kuten hyvyyteen, kauneuteen, totuuteen ja jopa niitäkin ylempänä olevaan rakkauteen. Tällöin omat arvostukset pohjautuvat peruspilareille, joita voi lähtökohtaisesti pitää eettisinä (Purjo 2014: 41).

Valitsimme arvotestiimme Schwartsin jaottelun mukaiset arvot ja esitimme ne ”arvomatkalaukkuina”. Testin tekijä, voi myös kirjoittaa itse oman arvonsa tyhjään matkalaukkuun, mikäli ei löydä haluamaansa arvoa valmiista listasta. Tässä testissä emme laita testin tekijää vielä miettimään syvemmin mitä universaaleja arvoja valitsemiensa arvojen takaa on mahdollisesti löydettävissä.

 

Testaa omat arvosi (sovellus)

Mikä on arvo? (tämä sivu)

Omien arvojen tiedostamisen merkitys

Arvojen toteuttamisen kautta tarkoitukselliseen elämään

 

 

Mainokset