Testaa omat arvosi

Aloita arvotesti

Tiedostatko omat arvosi?  Arvotesti auttaa pohtimaan arvoja. 

Voit tehdä 15-25 minuutin testin tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Testin jälkeen voit tulostaa/tallentaa tavoitteellisen arvokortin (PDF).

Arvot Puntarissa – Tietoa arvoista

Mikä on arvo?   |   Arvojen tiedostamisen merkitys  |  Arvoilla tarkoitusta elämään

Arvotestin tavoite ja kohderyhmä

Arvotestin tavoitteena on herättää ihmisessä kiinnostus omia arvoja kohtaan. Emme odota, että testin tekijälle kirkastuisi täysin kaikki omat arvot ja niiden toteuttaminen arvotestin tekemällä, mutta toivomme sen toimivan hyvänä alkusysäyksenä omalle arvopohdinnalle. Tavoitteena on, että jokainen arvotestin tekijä saisi ainakin yhden oivalluksen arvoistaan. Syvällisemmässä arvopohdinnassa voi oppia muun muassa arvojen laajentumisesta, arvoristiriidoista tai arvojen monipuolinen todeksi elämisen tärkeydestä.

Logoterapian avulla on tarkoitus muun muassa auttaa ihmistä näkemään eri arvojen ja tarkoitusten runsaus elämässään (Frankl 1986a: 50). Tällöin voidaan puhua arvojen laajentumisesta. Jos jokin arvo ihmiseltä katoaa, muut arvot jäävät usein jäljelle ja elämä tuntuu edelleen tarkoitukselliselta. Joskus ihminen saattaa sokeutua toisille arvoille tai hän voi yliarvioida yhtä arvoaan. Tai omia arvoja pohtiessaan, ihminen saattaa huomata omien arvojen välillä ristiriitaisuuksia. Kaksi arvoa saattaa esimerkiksi osoittaa erilaisia tehtäviä ja siksi näitä ei voi samanaikaisesti toteuttaa yhtä täysipainoisesti juuri tässä elämäntilanteessa. Logoterapian mukaan arvojen yhteentörmäykset heijastavat ihmisen psyykkeen arvoristiriitoja, joilla on osuus noogeenisten neuroosien synnyssä. Noogeeninen neuroosi määritellään neuroosiksi, jonka aiheuttaa jokin henkinen ongelma, moraalinen tai eettinen konflikti, tarkoituksettomuuden tunne, elämän tarkoituksen epäilys tai häviäminen tai turhautuminen tarkoituksen etsimisessä ( Frankl 2008: 94). Tällöin olisi tärkeää arvottaa nämä kaksi arvoa. Arvottaminen tarkoittaa jonkin arvon asettamista toisen edelle. Kun sijoittaa jonkin arvon korkeammalle kuin toisen arvon, ei arvoristiriidalle jää sijaa. (Frankl 2008: 67) Arvoristiriitoja voi syntyä myös muilla tavoin ja eri syistä, mutta emme perehdy niihin syvällisemmin tässä lopputyössämme.

Jo pelkkien omien arvojen tunnistaminen ja nimeämisen aloittaminen saattaa olla hyvinkin haastavaa. Arvojen tunnistamiseen ja niiden miettimiseen voi yrittää käyttää erilaisia tapoja jotka konkretisoivat arvoja. Tällaisia keinoja voisi olla esimerkiksi:

– etsiä omasta elämästä ja kokemusmaailmastaa tilanteita, joissa jokin tarkasteltava arvo on toiminut hyvin.

– Jonkin itselle tärkeän ja merkittävän kokemuksen tai asian kautta voi löytää sen taustalla piilevän arvon, joka on silloin itselle tärkeä. Itseään voi auttaa kysymällä kysymyksiä: ”Miksi ajattelen näin?”, ”Miksi tämä on tärkeää” ja edelleen ”miksi tämä sitten on tärkeää?”. Tämän tapaisten kysymyksien sarjaa kannattaa tehdä niin kauan, kunnes ei enää löydä uutta vastausta tai perustelua. ( Aaltonen ym. 2003: 19,46)

Arvotesti näyttää tarvittaessa apukysymyksiä testin tekijälle auttaakseen omien arvojen priorisoinnissa ja valitsemisessa. Arvojen osoittamien tehtävien ja niiden toimeen laittaminen omassa elämässä on yksi logoterapian tavoite. Arvotestissämme olemme käsitelleet asiaa tehtävän muodossa, jossa testin tekijän tulee miettiä miten hän käytännössä toteuttaa valitsemiaan arvoja monipuolisesti. Tämä voi olla haastavin vaihe arvotestin tekijälle. Franklin logoterapian mukaan tarkoituksen ja arvojen osoittamien tehtävän löytämisessä on kyse nimenomaan mahdollisuudesta toimia kohtaamassamme tilanteessa (Frankl 1980: 37). Kuitenkin kuten aiemmin on todettu, arvojen toteuttaminen ei tapahdu pelkästään luovien arvojen mukaisesti eli tekemällä, vaan arvoja voidaan myös elää todeksi kokemalla, vastaanottamalla ja asennoitumalla eli muuttamalla omaa itseämme, esimerkiksi suhtautumistapaamme.

Arvotestin kohderyhmäksi suunniteltiin lukioikäiset nuoret. Etenkin muuttuvassa elämäntilanteessa eläville lukioikäisille omien arvojen kirkastuminen olisi oleellinen apu uusien valintojen edessä. Käsitteenä arvo ja arvojen osoittamien tehtävien pohtiminen on aikaa ja syvällistä pohdintaa vaativaa työtä. Testimme sopii siten myös kaikille ihmisille iästä, sukupuolesta ja elämäntilanteesta riippumatta. Arvot ja arvostukset eivät ole pysyviä vaan ne muuttuvat eri elämänvaiheissa ja tilanteissa ja ne myös muuntavat näin myös ihmisen tietoisuutta (Graber 2004:123). On tärkeää nähdä monipuolisesti elämän osoittamia tehtäviä koko ajan muuttuvassa elämässä. Näitä logoterapian mukaan kutsuttuja ”hetken tarkoituksia” on toteutettava ja niihin on helpompi tarttua, kun omat arvot ovat tiedostettu ja omistettu itselle. Franklin mukaan elämän tarkoitus kirkastuu ihmiselle, kun käsittää tunnustetun arvon hänelle kuuluvaksi ja tehtävän asettavaksi. Tarkoituksen filosofia on siis kytketty arvoajatteluun. (Frankl 1986b :83)

Aloita arvotesti

Lue tästä, miksi arvoista keskustelu on tärkeää. 

 Arvot avuksi riippuvuudesta vapautumiseen

Kirjallisia viitteitä/lähteitä arvoista

Aaltonen, T., Heiskanen, E., Innanan, P. (2003). Arvot yksilön ja työyhteison kehittäjänä. WSOY

Frankl, V. (1982). Olemisen tarkoitus. Otava Frankl, V. (2008). Logoterapia- avain mielekkääseen elämään. Lyhytterapiainstituutti. WS Bookwell Oy

Frankl, V. (1986a). Ehjä ihmiskuva. Logos Kirjayhtymä Frankl, V (1986b). Tahdonvoimalla terveeksi. Viktor E. Frankl logoterapia. Vaasa Oy, Vaasa

Frankl, V. (1980). Elämän tarkoitusta etsimässä. Otava

Graber, A. (2004). Viktor Franklin logoterapia. Löydä tarkoitus elämääsi. Hämeenlinna: Karisto Oy

Helkama, K., Myllyniemi R. & Liebkind K. (1998) Johdatus sosiaalipsykologiaan. Helsinki: Edita

Helkama, K.(2015 ). Suomalaisten arvot: mikä meille on oikeasti tärkeää? Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Jaari A. (2004). Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto

Puohiniemi M. (2002). Arvot, asenteet ja ajankuva. Opaskirja suomalaisen arkielämän tulkintaan. Ensimmäinen painos. Vantaa, Dark Oy

Purjo, T. (2014). Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta. Tampere, University Press

Pykäläinen, L. (2004). Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa. Oulun yliopistopaino

Solasaari, U. (2003). Rakkaus ja arvot kasvattavat persoonan – Max Schelerin kasvatusfilosofiaa. Helsinki, Yliopistopaino